Política Privacitat i Protecció de Dades

Política de Privacitat i Protecció de Dades

En compliment amb l’obligació prevista per l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les personas físiques en el que respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, Reglament Europeu de Protecció de Dades) MAPERGLAS l'informa de la seva Política de Protecció de Dades, per a que Vosté determini lliurement i voluntariament si desitja facilitar les dades requerides en el formulari de cotacte.

MAPERGLAS es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats o exigències legislatives i jurisprudencials així com a pràctiques de la industria, tenient en tot moment en compte els legítims interessos del consumidor.

1.- DADES  DEL RESPONSABLE
L’informem que MAPERGLAS, S.L., amb NIF B60238094 i domicili al Carrer Física, 3- Pol.Ind. La Ferreria, C.P.08110, MONTCADA I REIXAC (España), és la responsable del tractament de les seves dades personals.

Vosté pot contactar amb el nostre delegat de protecció de dades mitjaçant l’adreça postal indicada o mitjançant la següent adreça electrònica: sales@maperglas.com

2.- FINALITAT DEL TRACTAMENT
MAPERGLAS l’informa que la recollida i tractament de les seves dades personals té com a finalitat la realització de propostes de negoci i/o comercials amb Vosté o amb l’empresa que Vosté representi, així com l’informació de nous productes i serveis oferits per MAPERGLAS. En cap cas MAPERGLAS utilitzarà les seves dades personals per a finalitats diferentes de les esmenades anteriorment.

Plaç de conservació de les dades
Les sevse dades seràn conservades el temps mínim necessari per a la correcta prestació del servei contractat així com per a atendre les responsabilitats que es puguèssin derivar del mateix i de qualsevol altre exigència legal.

3.- LEGITIMACIÓ
En complimient d'allò establert en l’artícle 13 del Reglament Europeu de Protecció de Dades MAPERGLAS l’informa que el tractament de les seves dades personals està legitimat pels següents motius:

•Per a atendre la seva sol·licitud d’informació, proposta de negoci i/o comercial.
•Per a l’execució d’un contracte en el que Vosté forma part o l’entitat que Vosté representa.
•Pel compliment d’una obligació legal aplicable a Vosté o a l’entitat que Vosté representa.
•Perque ha expresat el seu consentiment exprès per a que MAPERGLAS li enviï comunicacions i informació sobre les sevse activitat i/o serveis.

4.- DESTINATARIS
MAPERGLAS no cedirà dades a tercers, excepte per obligació real o previ consentiment seu. 

5.- DRETS
En virtut del que disposen els articles 15 a 22 del Reglament Europeu de Protecció de Dades, en qualsevol moment Vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat, oposició i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades, dirigint-se per escrit a través del correu ordinari o per correu electrònic, adjuntant còpia del seu DNI o un altre document d'identificació equivalent.

Tanmateix, MAPERGLAS, l'informa que Vostè té també dret a plantejar la corresponent reclamació davant l'autoritat de control competent en matèria de protecció de dades, si considera que s’ha vulnerat algun dels drets que el Reglament de Protecció de Dades o la seva norma de desenvolupament li reconeixen.

6.- PROCEDÈNCIA
MAPERGLAS ha obtingut les seves dades personals bé a través del formulari de contacte de la pàgina web o bé han estat facilitades per vostè directament mitjançant correu electrònic.